خوراک
ارسال ها
دیدگاه ها

بایگانی برچسب ها 'جملات قصار'

جملات قصار

عکاس تصویر را ارائه می‌دهد و منتقد واژه‌هایی برای تصویر؛ مادامی که تصویر بتواند و این انرژی را داشته باشد که واژه سازی کند نقد مستلزم تفسیر است و تفسیر مستلزم توصیف و توصیف مستلزم تشریح و تشریح مستلزم تحلیل و تحلیل مستلزم تحصیل فقط زمانی که فرم برایت واضح باشد محتوا برایت واضح خواهد […]

خواندن کامل ارسال »